Zamknij

Najpiękniejsze wiersze na Wszystkich Świętych. Uczcij pamięć zmarłych słowami poetów!

31.10.2020 00:09
cmentarz na Wszystkich Świętych
fot. Shutterstock

Dzień Zaduszny w Polsce to czas, w którym bardzo chcemy pokazać, że pamiętamy o bliskich, którzy odeszli. Rozmawiamy z rodziną, wspominając ich. Czasami jednak brakuje słów, by mówić o tak ważnych kwestiach... Przeczytaj wiersze, które wyrażą, co czujesz.

Wiersze na Wszystkich Świętych pozwolą ci wyrazić w pięknych słowach swój ból po utracie kogoś bliskiego. Poezja nazywa to, co wydaje się nie do nazwania. Nasze uczucia po śmierci najbliższych bywają tak silne, że potrzebują ukojenia. Możemy je znaleźć w wierszach, dzięki którym łatwiej jest zrozumieć cykl życia.

Zobacz także: Cytaty o śmierci, by pełniej żyć. Zainspiruj się nimi!

***

Kie­dy mie­dzia­ną rdzą
Po­żół­kłych je­sien­nych li­ści więd­ną ob­ło­ki,
Zga­du­je­my, cze­go od nas ob­ło­ki chcą,
Smut­nie­ją­ce w dali swo­jej wy­so­kiej.
Na si­wych pu­klach ukła­da się ba­bie lato,
Na gro­bach lam­py mi­go­cą umar­łym du­szom,
Już nie­dłu­go, nie­dłu­go cze­kać nam na to,
Już i na­sze du­sze ku tym lam­pom wkrót­ce wy­ru­szą.
Je­że­li ży­cie jest ni­cią - moż­na prze­ciąć tę nić,
I od­pły­nąć na ob­ło­ku niby na srebr­nej tra­twie...
Ach, jak ła­two, ach, jak ła­two by­ło­by żyć,
Gdy­by nie żyć było jesz­cze ła­twiej!

Jan Brzechwa - Dzień Zaduszny

***

W dniu Za­du­szek, w czas je­sie­ni,
od­wie­dza­my bli­skich gro­by,
za­pa­la­my, za­smu­ce­ni,
małe lamp­ki - znak ża­ło­by.
Świa­tła cmen­tarz roz­ja­śni­ły,
że aż łuna bije w dali,
lecz i ta­kie są mo­gi­ły,
gdzie nikt lamp­ki nie za­pa­li.

Władysław Broniewski - Zaduszki

***

Oto jest tram­waj Wszyst­kich Świę­tych
Cięż­ki od plo­nu jak sto­do­ła
Su­nie ża­łob­ny i brze­mien­ny
W ten zło­ty dzień dla Nie­bosz­czy­ków
Wień­ce sze­lesz­czą pach­ną płasz­cze
Woń świec i dusz­ny za­pach kwia­tów
A płasz­cze pach­ną naf­ta­li­ną
A kwia­ty pach­ną ka­ta­fal­kiem
Dla Bród­na świecz­ki dla Po­wą­zek
Wie­zie po­dusz­ki z ob­raz­ka­mi
Twa­rze umar­łych w por­ce­la­nie
Bar­dzo uprzej­me i sło­necz­ne
Oto dziew­czyn­ka w oku­la­rach
Oto chło­pa­czek krzy­wo­no­sy
Oto ko­bie­ta z pod­bród­ka­mi
Oto ła­god­ny pro­fil star­ca
Jadą tram­wa­jem Wszyst­kich Świę­tych
Z trąb­ka­mi pła­czu z ubo­gi­mi
Wstąż­ka­mi czer­ni z tą ta­nio­chą
Żywi umar­łym w od­wie­dzi­ny
Tram­wa­jarz dzwo­ni lu­dzie pła­czą
Pięć­dzie­siąt gro­szy od oso­by
Umar­li leżą sztyw­no w gro­bach
Z drzwi od Nie­bio­sów zdję­to łań­cuch
Bo je­dzie tram­waj Wszyst­kich Świę­tych

Stanisław Grochowiak - Tramwaj Wszystkich Świętych

***

Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry

Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek
gromada,
i dla nich ten dzień -
pierwszy dzień listopada.

Danuta Gellnerowa - Dla tych, którzy odeszli

***

Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.

Smutek to jest mrok po zmarłych tu,
ale dla nich są wysokie, jasne światy.
Zapal świeczkę.
Westchnij.
Pacierz zmów.
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.

Joanna Kulmowa - W Zaduszki

***

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

ks. Jan Twardowski - Śpieszmy się kochać ludzi

Zobacz także: 11 niezwykle trafnych cytatów o rodzinie. Pokaż je najbliższym!