Zamknij

Życzenia urodzinowe po angielsku. Krótkie i długie wierszyki z tłumaczeniem

08.06.2021
Aktualizacja: 10.06.2021 13:53
Życzenia urodzinowe po angielsku
fot. ---

Wybierz życzenia urodzinowe po angielsku. Znajdziesz wśród nich krótkie i długie życzenia urodzinowe oraz wierszyki na urodziny po angielsku z tłumaczeniem.

Dzięki podróżom, a także wszechobecnemu Internetowi i social mediom mamy coraz więcej znajomych nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami. Najczęściej nie znają oni naszego języka i komunikujemy się z nimi po angielsku lub w ich ojczystym języku. Nie zawsze jednak nasz poziom władania danym językiem jest wystarczająco dobry, byśmy mogli wyrazić wszystko to, co chcemy. Jeśli chcesz złożyć komuś życzenia urodzinowe, ale nie wiesz, jak zrobić to w języku obcym, zainspiruj się naszymi propozycjami życzeń urodzinowych po angielsku. Poniżej każdego znajdziesz tłumaczenie.

Krótkie życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

Krótkie życzenia urodzinowe sprawdzą się doskonale, jeśli chcesz wysłać je smsem lub napisać na Facebooku. To szybki, łatwy i współcześnie powszechnie stosowany sposób składania życzeń. Jak więc napisać życzenia urodzinowe po angielsku? Oto nasze propozycje:

 

Happy Birthday! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! (dosłownie: wesołych urodzin)

***

Birthday greetings – Życzenia urodzinowe

***

Many happy returns!. – Sto lat!

***

May all your wishes come true – Spełnienia marzeń

***

I wish you every happiness on your special day – Życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu

***

May your big day be as special as you are – Niech Twój wielki dzień będzie tak wyjątkowy jak Ty jesteś

***

Every candle on your cake is another year I’ve been lucky to know you – Każda świeczka na Twoim torcie to kolejny rok przez który miałam / miałem szczęście Cię znać.

 

***

Have a wonderful day, get many nice presents and a lot of fun! – Życzę Ci wspaniałego dnia, wspaniałych prezentów i mnóstwa zabawy!

***

Happy Birthday! Enjoy your wonderful day and celebrate it. Please stay healthy and get all that you want. – Wszystkiego najlepszego! Ciesz się Twoim wspaniałym dniem i świętuj go. Życzę Ci zdrowia i wszystkiego czego zapragniesz.

***

I wish you luck, happiness and riches today, tomorrow and beyond. – Życzę Ci szczęścia, radości i bogactwa, dzisiaj i w przyszłości.

***

Happy Birthday. I wish you well and I hope all you birthday wishes come true! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, żę wszystkie Twoje urodzinowe życzenia się spełnią!

***

Happy Birthday. Just one more year and you will be perfect. I know I did say the same thing last year :) – Wszystkiego najlepszego. Jeszcze jeden rok i będziesz idealna. Wiem że mówiłem / mówiłam to samo rok temu :)

 

May your birthday and every day be filled with the warmth of sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer – Niech Twoje urodziny i każdy dzień będą wypełnione ciepłem słońca, radością uśmiechów, odgłosami śmiechu, uczuciem miłości i dzielenia się dobrymi słowami

***

A friend is someone who stands by your side when you are in trouble and broken inside. A friend is someone who treats you with all the best and shines your day, when you are. Happy birthday my friend! – Przyjaciel to ktoś kto jest przy Tobie, gdy masz kłopoty i jesteś rozbity. Przyjaciel to ktoś kto traktuje Cię najlepiej każdego dnia. Wszystkiego najlepszego mój przyjacielu!

***

I wish you an awesome day, with good luck on your way, stay blessed and happy this day, my dear friend on your birthday today! – Życzę Ci wspaniałego dnia, szczęścia na Twojej drodze, błogosławieństwa i radości w tym dniu, mój drogi przyjacielu z okazji Twoich urodzin!

***

Well, you are another year older and you haven’t changed a bit. That’s great because you are perfect just the way you are. Happy Birthday. – Jesteś o rok starszy / a, lecz nie zmieniłeś / aś się ani trochę. To wpaniałe, ponieważ jesteś idealny / a właśnie takim / ą. Wszystkiego najlepszego.

***

Happy birthday! Enjoy this year and use it as a launchpad for your future! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Ciesz się tym rokiem i użyj go jako wyrzutni w stronę przyszłości!

***

Thinking of you on your birthday, and wishing you all the best! I hope it is as fantastic as you are, you deserve the best and nothing less. – Myślę o Tobie w dniu Twoich urodzin i życzę Ci wszystkiego najlepszego! Mam nadzieję, że ten dzień jest tak wspaniały jak Ty sam/a, należy Ci się wszystko co najlepsze i ani trochę mniej.

***

On this special day, I wish you all the very best, all the joy you can ever have and may you be blessed abundantly today, tomorrow and the days to come! May you have a fantastic birthday and many more to come… HAPPY BIRTHDAY! – W tym specjalnym dniu, życzę Ci wszystkiego najlepszego, wszelkiej radości jakiej możesz kiedykolwiek doświadczyć i bądź wielce błogosławiony dziś, jutro, i w przyszłości! Niech Twoje urodziny będą wspaniałe i niech czeka Ciebie ich niezliczona ilość… WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

***

Life is good and you are one of the big reasons why. Enjoy your birthday this year and for the next 100 years and a day. – Życie jest dobre a Ty jesteś jednym z tego powodów. Ciesz się ze swoich urodzin w tym roku i przez następne 100 lat i jeden dzień.

Zobacz także: Krótkie i zabawne życzenia urodzinowe dla kolegi

Długie życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

Jeśli chcesz wyrazić więcej, wybierz długie życzenia urodzinowe po angielsku. Będą one idealne do wysłania mailem czy wpisania na kartkę urodzinową. Zainspiruj się naszymi propozycjami:

***

On your birthday I wish you much pleasure and joy;

I hope all of your wishes come true.

May each hour and minute be filled with delight,

And your birthday be perfect for you!

 

W dniu Twoich urodzin życzę Ci dużo przyjemności i radości;

Mam nadzieję że wszystkie Twoje życzenia się spełnią

Niech każda godzina i minuta będzie wypełniona rozkoszą

A Twoje urodziny będą dla Ciebie idealne!

***

May your troubles be less and your blessings be more

And nothing but hapiness come through your door

 

Niech Twoich problemów będzie mniej a błogosławieństw więcej

I nic innego tylko szczęście przejdzie przez Twoje drzwi

***

Each year your birthday reminds me

That I really want to say

I’m very glad I know you;

I think of you each day.

I hope you enjoy your birthday,

All the pleasures it has in store,

And because I appreciate you,

I hope you have many more!

 

Każdego roku Twoje urodziny przypominają mi

Że naprawdę chcę Ci to powiedzieć

Cieszę się że Cię znam;

Myślę o Tobie każdego dnia.

Mam nadzieję że świętujesz swoje urodziny,

I wykorzystujesz wszystkie ich przyjemności,

I dlatego że Cię cenię,

Życzę Ci ich jeszcze dużo więcej!

***

It’s your birthday and I can’t be there

But I’ll send you a special birthday wish and a little prayer

Have a happy birthday

I hope that all of your birthday wishes come true

May you have a great time today and find happiness in everything you do.

 

Są Twoje urodziny a ja nie mogę tam być

Ale wyślę Ci specjalne urodzinowe życzenie i małą modlitwę

Życzę Ci wszystkiego najlepszego

Mam nadzieję że wszystkie Twoje urodzinowe życzenia się spełnią

Obyś miał wspaniały czas dzisiaj i znalazł szczęście we wszystkim co robisz.

***

On this special day I wish all the best

To a wonderful friend, who deserves nothing less!

 

W tym specjalnym dniu życzę wszystkiego najlepszego

Dla wspaniałego przyjaciela, który nie zasługuje na nic mniej!

***

Instead of counting candles

Or tallying the years

Contemplate your blessings now

As your birthday nears

 

Zamiast zliczenia świeczek

Albo liczenia lat

Pomyśl o błogosławieństwach

Bo Twoje urodziny nadchodzą

Zobacz także: Krótkie życzenia urodzinowe też mogą rozbawić i wzruszyć. Najlepsze propozycje

Życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem – wierszyki

Wesołe wierszyki urodzinowe będą idealnym pomysłem na życzenia dla koleżanki, kolegi, przyjaciela czy przyjaciółki. Zainspiruj się naszymi propozycjami rymowanych życzeń urodzinowych po angielsku:

***

Happy birthday form the heart

Cause that’s where all great wishes start

Wszystkiego najlepszego z głębi serca

Bo to jest miejsce z którego pochodzą wszystkie wspaniałe życzenia

 

 

 

Hope all of your dearest wishes come true

Because no one deserves it more than you do!

 

Mam nadzieję że wszystkie Twoje najskrytsze marzenia się spełnią

Gdyż nikt nie zasługuje na nie bardziej niż Ty!

***

Wishing you your happiest birthday yet

A birthday too special to ever forget.

 

Życzę Ci najszczęśliwszych ze wszystkich urodzin

Urodzin zbyt wyjątkowych by być kiedykolwiek zapomniane.

***

Love and fun are wished for you,

With special birthday blessings, too!

 

Miłość i zabawa są życzeniami dla Ciebie,

Ze specjalnym urodzinowym błogosławieństwem także!

***

With as much love, as I can share,

I wanted to let you know I care

Enough to send some love your way,

On your very special day!

Happy Birthday, sweetheart!

 

Taką ilością miłości, jaką mogę się dzielić,

Chciałem Ci dać że mi zależy

Wystarczająco, by wysłać Ci jej odrobinę

W Twój specjalny dzień!

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochany / a!

***

You are such a special friend,

Who deserves a special day,

For being who you are and

Bringing joy in every way.

You make me smile and laugh,

With everything you do,

So today I get to send

A special Birthday wish to you!

 

Jesteś wyjątkowym przyjacielem,

Który zasługuje na wyjątkowy dzień,

Za to że jesteś sobą,

Przynosząc radość każdego dnia.

Sprawiasz że uśmiecham się i śmieję,

Wszystkim co robisz,

Więc dzisiaj wysyłam Ci,

Specjalne życzenia urodzinowe.

***

Wishing you happiness

To welcome each morning,

Wishing you laughter

To make your heart sing.

Wishing you friendship

Sharing and caring,

And all of the joy

The birthday can bring!

 

Życzę Ci radości

Witającej Cię każdego ranka,

Życzę Ci śmiechu

Który sprawi, że Twe serce zacznie śpiewać.

Życzę Ci przyjaźni

Dzielenia i troski,

I wszyskich radości

Które przynoszą urodziny!

***

‚Cause you are a very special friend,

I’m thankful that we met,

And I’m asking Lord to bless you

With a year you won’t forget!

 

Ponieważ jesteś bardzo wyjątkowym przyjacielem,

Cieszę się że się poznaliśmy,

I proszę Pana by Cię pobłogosławił

Rokiem którego nie zapomnisz!

Zobacz także:  Najciekawsze życzenia urodzinowe dla koleżanki. Rozbaw ją i wzrusz!